Свободни позиции

 • Оперативен счетоводител


  "Брезник Минералс" търси да назначи:

  Оперативен счетоводител


  Основни функции:

  • Текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи в счетоводния софтуер на дружеството;
  • Текущо отразяване и контрол на разчетите с контрагенти и подотчетни лица;
  • Ежедневна обработка на банкови и касови документи, попълване и засичане на парични потоци, извършване на касови плащания и следене на касови наличности;
  • Начисляване на суми от рекапитулации и справки за лица по трудови и извънтрудови правоотношения;
  • Месечно приключване и анализ на салда;
  • Изготвяне на справки-декларации по ЗДДС;
  • Провеждане на инвентаризации на активи и пасиви;
  • Подготвяне на данни за статистически отчети и формуляри;
  • Подпомагане процеса по изготвянето на месечни, междинни и годишни отчети;
  • Съдействие и подготовка на данни при извършване на данъчни проверки и ревизии от органите на приходната администрация;
  • Следи за спазването на вътрешните правила и бизнес стандарти;
  • Спазва конфиденциалност при работа с поверителна информация и документи;
  • Текущо и систематизирано подреждане и архивиране на първични финансово-счетоводни документи;


  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Висше икономическо образование, предимство: "Счетоводство и контрол"
  • Минимум 3 години професионален опит в сферата на финансово-счетоводната дейност е предимство
  • Отлична компютърна грамотност: MS Office - Excel & Word, работа със специализиран програмен продукт „Ажур“, WorkFlow
  • Английски език на работно ниво е предимство

   
  Личностни качества и умения:

  • Организираност и прецизност.
  • Умение за спазване на срокове.
  • Умения за работа с хора и способност за работа в екип.
  • Умение за приоритетно подреждане на задълженията, аналитични качества, гъвкавост, инициативност.
  • Умения за спазване на правила и процедури.
  • Добри комуникативни умения, способност за намиране на правилния подход за общуване в определени работни ситуации.


  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност)


  Начин на кандидатстване:

  Подаване на професионална автобиография в Техническия и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

 • Старши геолог

  „Брезник Минералс“ търси да назначи: 

  Старши геолог

  Отговаря за създаване на необходимата организация и реализиране на дейностите по проектиране на ГПР, избор на изпълнители, изпълнение на подземни и други геолого-проучвателни работи в находище „Милин камък“, и тяхното отчитане пред компетентните органи, при спазване на заложените стратегически цели и указанията на ръководството на дружеството.

  Организира и контролира работата на служителите в отдел „Геоложки“ в подземни и теренни условия.

  Отговаря за правилната и ефективна методика и технология при провеждането на ГПР, съгласно изискванията на международните стандарти. Отговаря за провеждането на подземни и полеви геологопроучвателни работи.

  Отговаря за материално-техническото обезпечаване на работата на отдела, включително като участва при провеждането на процедури за избор на доставчици. Участва при изготвянето на годишните бюджети на отдел „Геоложки“. Отговаря и контролира работата в складово стопанство. Отговаря и контролира работата в пробоподготвителна лаборатория. 


  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: висше, минимално изискуема образователно-квалификационна степен бакалавър/инженер.
  • Предпочитана образователно-квалификационна степен: магистър, специалност „Геология“ или „Проучване на полезни изкопаеми“. 
  • Предишен опит: поне 5 години в областта на търсене, проучване и/или добив на полезни изкопаеми.
  • Владеене на английски език, втори западен език е предимство.
  • Отлична компютърна грамотност: MS Office - Excel & Word (отлично познаване и ползване), PowerPoint (предимство), владеене на специализирани програми по специалността: Surpac, MapInfo, Data Mine или подобна, AutoCad и др.

  Лични качества, умения и поведенчески особености:

  • Социални умения, способност за работа под напрежение.
  • Комуникативни и аналитични умения.
  • Умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Последователност, прецизност, експедитивност. 
  • Мотивация за работа в променяща се среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Дипломата и документите за допълнителна квалификация да се представят по време на интервюто.

  Начин на кандидатстване:

  Подаване на професионална автобиография в Техническия и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

 • Минен геолог подземен

  „Брезник Минералс“ търси да назначи: 

  Геолог - минен, подземен 

  Планира и провежда опробване на подземни минни изработки и канави, в това число и представително опробване за техноложки изследвания. Организира позиционорането на добитата рудна маса на площадка ОФ. Участва при провеждане процедури за избор на доставчици на услуги и оборудване във връзка с подземните и полевите геолого-проучвателни работи. Планира, организира и провежда сондажни проучвания, включително и в подземни условия, опробване на ядката и интерпретиране на геоложките резултати. Контролира сондажните проучвания. Оказва съдействие на ръководителя на отдела за подготовката и провеждането на вътрешнофирмени обучения на специалисти с малък или без предишен опит в подземните и полевите работи и организира оперативната работа на екипите в отдела. Трисменен режим на работа - работа по график


  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: висше, минимално изискуема образователно-квалификационна степен бакалавър/инженер, предпочитана образователно-квалификационна степен магистър.
  • Специалност: „Геология и проучване на полезни изкопаеми“, „Геология и геоинформатика”, „Геология“ или друго подходящо.
  • Владеене на английски език и втори западен език е предимство.
  • Владеене на специализирани програми по специалността е предимство.

  Лични качества, умения и поведенчески особености:

  • Социални умения, способност за работа под напрежение.
  • Комуникативни и аналитични умения.
  • Умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Последователност, прецизност, експедитивност. 
  • Мотивация за работа в променяща се среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Дипломата и необходимите документи се представят по време на интервюто.


  Начин на кандидатстване:

  Подаване на професионална автобиография в Техническия и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

 • Началник участък подземен добив

  „Брезник Минералс“ търси да назначи: 

  Началник участък - подземен

  Ръководи, координира и контролира цялостното изпълнение на технологичните процеси, осигуряващи производствената програма в подземен рудник „Милин камък“. Подпомага Началник рудника и Главния инженер за изготвяне на технически проекти, планове и графици. Следи за правилното и безопасно изпълнение на технологичните процеси. Изпълнява разпореждания на ръководния инженерно-технически персонал в рудника. Трисменен режим на работа - по график.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: висше - МГУ или средно-специално. 
  • Професионален опит: минимум 3 години.
  • Свидетелство за управление: кат. „В“. 
  • Притежаването на Свидетелство за правоспособност „Ръководител взривни работи“ е предимство.

  Лични качества, умения и поведенчески особености:

  • Организационни умения, социални умения, способност за работа под напрежение.
  • Комуникативни и аналитични умения.
  • Умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Последователност, прецизност, експедитивност. 
  • Мотивация за работа в променяща се среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Дипломата за завършено образование и документи за допълнителна квалификация да се представят по време на интервюто.

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на професионална автобиография в Технически и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

 • Началник смяна подземен добив

  „Брезник Минералс“ търси да назначи: 

  Началник смяна - подземен

  Отговаря, контролира и координира изпълнението на плановите показатели и дейностите, свързани с експлоатацията на находището. Отговаря за навременно снабдяване и обезпечаване с материали и консумативи дейностите, извършвани по време на смяната. Осигурява и следи за правилното и безопасно изпълнение на работните процеси по време на работа. Изпълнява разпореждания на ръководния инженерно-технически персонал в рудника. Трисменен режим на работа - по график.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: средно-специално.
  • Професионален опит: минимум 2 години.
  • Свидетелство за управление: кат. „В“
  • Предимство е придобито висше образование към МГУ

  Лични качества, умения и поведенчески особености:

  • Организационни умения, социални умения, способност за работа под напрежение.
  • Комуникативни и аналитични умения.
  • Умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Последователност, прецизност, експедитивност. 
  • Мотивация за работа в променяща се среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Дипломата за завършено образование и документи за допълнителна квалификация да се представят по време на интервюто. 

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на професионална автобиография в Техническия и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г.

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

 • Работник мина - подземен

  „Брезник Минералс“ търси да назначи: 

  Работник мина - подземен

  Поддържа, обслужва и регулира съоръженията от подземната инфраструктура: помпи, тръбопроводи, въздуховоди, прегради, заграждения, утайници и други подземни съоръжения. Изпълнява ръчни товаро-разтоварни дейности, доставка, съхранение и отчетност на материали. Информира прекия си ръководител за възникнали аварии по работни места и ги отстранява. Изпълнява разпореждания на ръководния инженерно-технически персонал в рудника. Трисменен режим на работа - по график.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: средно-специално или друго подходящо за длъжността.
  • Трудов опит: минимум 1 година. 
  • Опитът в строително-монтажни дейности, изграждане на тръбни конструкции, вентилационни системи е предимство.
  • Притежаването на квалификационна група по електробезопасност е предимство.

  Лични качества, умения и поведенчески особености:

  • Социални умения, способност за работа под напрежение.
  • Комуникативни и аналитични умения.
  • Умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Последователност, прецизност, експедитивност. 
  • Мотивация за работа в променяща се среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Дипломата за завършено образование и документи за допълнителна квалификация да се представят при провеждане на интервюто. 

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на професионална автобиография в Техническия и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

 • Машинен оператор транспортно технологична машина - телехендлер

  „Брезник Минералс“ търси да назначи: 

  Машинен оператор телехендлер

  Управлява транспортно-технологичната машина и отговаря за нейната поддръжка и експлоатация. Проверява техническата и изправност преди започване на работа. Извършва ежедневното обслужване на машината и я поддържа в чисто и изправно състояние. Зарежда необходимото количество гориво, масла, охладителни течности и др. Извършва работи, свързани с дейността на дружеството, в зависимост от необходимостта и от предназначението на машината. Носи отговорност за неспазване на изискванията, свързани със здравето и безопасността при работа. Изпълнява разпореждания на ръководния инженерно-технически персонал в рудника. Трисменен режим на работа - работа по график.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: средно-специално или друго подходящо за длъжността.
  • Свидетелство за управление на МПС категория „С“ и "Машинист ПСМ“.
  • Професионалният опит и притежаването на квалификационна група по електробезопасност са предимство.

  Лични качества, умения и поведенчески особености:

  • Социални умения, способност за работа под напрежение.
  • Комуникативни и аналитични умения.
  • Умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Последователност, прецизност, експедитивност. 
  • Мотивация за работа в променяща се среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност)

  Дипломата за завършено образование и документи за допълнителна квалификация да се представят по време на интервюто.

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на професионална автобиография в Техническия и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

 • Торкретист  „Брезник Минералс“ търси да назначи: 

  Торкретист

  Работи с торкрет машина, за да обезпечи укрепването на минните изработки. Отговаря за нейната поддръжка и експлоатация. Проверява техническата и изправност преди започване на работа. Извършва ежедневното обслужване на машината и я поддържа в чисто и изправно състояние. Зарежда необходимото количество гориво, масла, охладителни течности и др. Извършва работи, свързани с дейността на дружеството, в зависимост от необходимостта и от предназначението на машината. Носи отговорност за неспазване на изискванията, свързани със здравето и безопасността при работа. Изпълнява разпорежданията на ръководния инженерно-технически персонал в рудника. Трисменен режим на работа - работа по график.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: средно-специално или друго подходящо за длъжността.
  • Професионален опит: минимум 1 година. 
  • Свидетелство за управление: кат. „С“ и "Машинист на ПСМ".
  • Предимство: квалификационна група по електробезопасност.

  Лични качества, умения и поведенчески особености:

  • Социални умения, способност за работа под напрежение.
  • Комуникативни и аналитични умения.
  • Умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Последователност, прецизност, експедитивност. 
  • Мотивация за работа в променяща се среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Дипломата за завършено образование и документи за допълнителна квалификация да се представят по време на интервюто.

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на професионална автобиография в Техническия и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

 • Машинен оператор транспортно-технологична машина - минен бетоновоз


  „Брезник Минералс“ търси да назначи: 

  Машинен оператор минен бетоновоз 

  Управлява минен бетоновоз и отговаря за неговата поддръжка и експлоатация. Проверява техническата му изправност преди започване на работа. Извършва ежедневното обслужване на машината и я поддържа в чисто и изправно състояние. Зарежда необходимото количество гориво, масла, охладителни течности и др. Извършва работи, свързани с дейността на дружеството, в зависимост от необходимостта и от предназначението на машината. Носи отговорност за неспазване на изискванията, свързани със здравето и безопасността при работа. Изпълнява разпореждания на ръководния инженерно-технически  персонал в рудника. Трисменен режим на работа - по график.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: средно-специално или друго подходящо за длъжността.
  • Професионален опит: минимум 1 година. 
  • Свидетелство за управление: кат. „С“ и "Машинист на ПСМ".
  • Предимство: квалификационна група по електробезопасност.

  Лични качества, умения и поведенчески особености:

  • Социални умения, способност за работа под напрежение;
  • Комуникативни и аналитични умения.
  • Умения за работа самостоятелно и в екип.
  • Последователност, прецизност, експедитивност. 
  • Мотивация за работа в променяща се среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Дипломата за завършено образование и документи за допълнителна квалификация да се представят по време на интервюто.

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на професионална автобиография в Техническия и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

 • Машинен оператор пробивна карета


  „Брезник Минералс“ търси да назначи: 

  Машинен оператор пробивна карета 

  Извършва пробивни дейности посредством управление на пробивната карета и отговаря за нейната поддръжка и експлоатация. Проверява техническата и изправност преди започване на работа. Извършва ежедневното обслужване на машината и я поддържа в изправно състояние. Зарежда необходимото количество гориво, масла, охладителни течности и др. Извършва работи, свързани с дейността на дружеството, в зависимост от необходимостта и от предназначението на машината. Носи отговорност за неспазване на изискванията, свързани със здравето и безопасността при работа. Изпълнява разпореждания на ръководния инженерно-технически персонал в рудника. Трисменен режим на работа - по график.

  Образователни и квалификационни изисквания:

  • Образование: средно-специално или друго подходящо за длъжността.
  • Свидетелство за управление: "Машинист ПСМ".
  • Професионалният опит за длъжността и квалификационна група по електробезопасност са предимство.

  Лични качества, умения и поведенчески особености:

  Социални умения, способност за работа под напрежение;

  Комуникативни и аналитични умения.

  Умения за работа самостоятелно и в екип.

  Последователност, прецизност, експедитивност. 

  Мотивация за работа в променяща се среда.

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография (CV)
  • Препоръки от предишни работодатели (при възможност).

  Дипломата за завършено образование и документи за допълнителна квалификация да се представят при провеждане на интервюто. 

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на професионална автобиография в Технически и административен офис на компанията в гр. Брезник или на имейл адрес: office@breznik-minerals.com.

  Срокът за кандидатстване е до 09.08.2024 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

  Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични. Моля, запознайте се с Политиката за поверителност на „Брезник Минералс“ ЕООД.

Задай Въпрос

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото: