Стандарти

„Асарел-Медет” АД традиционно е пионер в минния бранш по внедряването на нови върхови техники и технологии. През 2003 година става първата българска компания от тежката индустрия, която внедрява Интегрирана система за управление по трите основни международни стандарта - за качество, екология и условия на труд.  От 1999 г. досега компанията е инвестирала над 540 млн. лв. в проекти за модернизация и над 53 млн. лв. в опазване на околната среда.

В „Брезник Минералс” ЕООД, като част от групата компани на „Асарел-Медет” АД, следваме етичните и професионални правила и норми във взаимоотношенията си с бизнес партньорите:
• провеждамеи прозрачна и открита политика в дейностите си
• защитаваме и насърчаваме конкуренцията, като изграждаме чувства на доверие в акционерите, бизнес партньорите и обществеността.
• борим се срещу всички форми на корупция и лично облагодетелстване.
• възпитаваме нашите служители да участват и да водят преговори с бизнес партньори с добър тон, в съответствие с общоприетите принципи и норми за коректност, оказвайки дължимото уважение на партньора.