Местни общности

„Брезник Минералс” ЕООД е възприела за своя мисия стремежа да създава нови възможности за  хората и общините, в които развива своите проекти. Наша отговорност е дейностите от работата ни да допринасят за социалното и икономическото развитие и благосъстоянието посредством:
• наемане с приоритет на работници и служители от региона и осигуряване на конкурентно възнаграждение за труда им
• сътрудничество с местни подизпълнители и доставчици
• подобряване на финансовото благосъстояние на общините чрез внасяните концесионни възнаграждения, данъци и такси
• подкрепа на програми за развитие на местните общности

При старт на всеки от планираните проекти на „Брезник Минералс”ЕООД, компанията се ангажира да следва курса на подкрепа към общностите, превърнал „Асарел-Медет” АД в най-големия работодател, данъкоплатец, осигурител и дарител в област Пазарджик.

„Асарел-Медет” АД осигурява  за община Панагюрище :
• Над 70% от местните данъци и такси и над 30 % от всички приходи в бюджета на Община Панагюрище.
• Над 60% от паричните приходи на населението в общината, без да се вземат предвид приходите от дивиденти на акционерите.
• Над 30% от заетите работни места в стопанския сектор на общината плюс други около 6400 работни места в общината и страната, обслужващи компанията.


Как работим?
• взимаме активно участие в социалния и граждански диалог с последователни действия за създаване на икономическа устойчивост и социална сигурност.
• водим дарителска политика с приоритет върху реализацията на значими инфраструктурни проекти и повишаване стандарта на живот в общината, където се осъществява нашият проект
• взимаме активно участие и насърчаваме регионалното, национално и браншово бизнес сдружаване и интегриране на усилията за създаване на благоприятен бизнес климат.