Околна среда

„Брезник Минералс” ЕООД е поела ангажимент за устойчиво развитие, който изисква от  нас да сведем до минимум въздействията от нашата дейност върху околната среда.
Ние постигаме това чрез разработването и одобрението на оценките за въздействието върху околната среда (ОВОС) и ефективното прилагане на нашите планове за управление на околната среда (ПУОС) за всяка една от нашите операции.

 Насърчаване екологичното съзнание на своите служители и партньори. Ние работим усилено за ограничаване до минимум на въздействието върху околната среда чрез използване на съвременни технологии, ефективно и ефикасно управление на отпадъците, разумно използване на водните запаси и енергия, предприемането на мерки за опазване на биологичното разнообразие, както и изпълнението на нашите планове по закриване и рекултивация.

Ние работим за достигане и поддържане на висок екологичен стандарт в съответствие със законовата рамка на страната, като обръщаме специално внимание на въздействието, което дейността на компанията ни оказва върху околната среда.
Водим диалог със служители, местни общности, държавни институции и обществеността за поддържане на взаимно разбиране на екологичните ангажименти и изпълнението им.