Кандидатствай за работа

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото:

Етапи на проекта

Продължителност на проекта: 18-30 години

След положителната оценка на качеството на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда и Доклада оценка за съвместимостта и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони от Натура 2000 (BG0002089 „Ноевци“ и BG0002101 „Мещица“ от РИОСВ - Перник, беше организирано обществено обсъждане на двата доклада. 
След приетото и влязло в сила положително решение на РИОСВ – Перник е регистрирано търговско откритие на находище „Милин камък“. Тази стъпки е основание Министерският съвет на Република България със свое решение да предостави на "Брезник Минералс" ЕООД (тогава дружеството се нарича „Трейс Рисорсиз“ ЕООД) концесията за добив на златно-сребърни руди в землището на гр. Брезник. Въз основа на това решение е сключен договор за концесия между дружеството и Министерството на енергетиката.

Срокът на концесията е 20 години. В случай, че при допълнителните геологопроучвателни работи се докажат допълнителни количества запаси, експлоатационният период може да бъде удължен. В този период се включват:

1) Подготвителни и допълнителни геолого-проучвателни работи  
Преди да започне експлоатация на находището, предстои:
• провеждане на допълнителни геологопроучвателни дейности;
• провеждане на археологическо проучване;
• набавяне на всички разрешителни за осъществяване на дейността;
• решаване на обществено значимите въпроси в дух на взаимно съгласие и конструктивно сътрудничество.

2) Строителство 
• изграждане на подземен рудник, надземен рудничен комплекс, насипище за стерилни скални маси, депо за хумусни материали, водоем за управление на оборотните води.
• изграждане на инсталация за преработка на рудата – обогатителна фабрика с необходимото съоръжение за депониране на минните отпадъци – хвостохранилище, резервоар на оборотни води и изграждане на техническа инфраструктура на площадката.

3) Експлоатационен период (разработване на находището)
Предвижда се годишен добив на златосъдържащи руди до 300 хиляди тона. Тяхната преработка в обогатителния комплекс ще осигури 45-50 хиляди тона златосъдържащ  концентрат годишно.
Разработването на находището ще се извършва по максимално природощадящ подземен начин, с обратно запълване на минните пространства със скален материал.

При добива и преработката на рудата няма да се използват цианиди под каквато и да било форма.

4) Закриване и извеждане от експлоатация. Рекултивация на терените 

След изчерпване на запасите в находището и прекратяване на добивните и преработвателни дейности, се пристъпва към закриване на обекта, включващо ликвидация и запълване на подземния рудник, демонтаж на съоръженията, разчистване и заравняване на наземните площадки, техническа и биологична рекултивация на насипището за скална маса и хвостохранилището.
След закриването на обекта и рекултивацията  на терените, ще бъдат осигурени следексплоатационни грижи и мониторинг за период от 10 години.

Прочетете повече за планираните дейности
Имате въпрос? Вижте отговорите на най-често задаваните въпроси!