Кандидатствай за работа

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото:

Въпроси и отговори

 1. Как ще бъде осъществено водоснабдяването на обекта и ще бъде ли засегнато водоснабдяването на град Брезник и околните села?

  В резултат на извършено хидрогеоложко проучване на район с площ около 20 кв.км са установени възможности за осигуряване на промишленото и питейно-битовото водоснабдяване на обекта, независимо от сега съществуващата водоснабдителна инфраструктура в общината.
  Намерено е решение за промишлено водоснабдяване на обекта от самостоятелни подземни водоизточници в терасата на р. Конска, което напълно осигурява неговите нужди от свежи води, при това със значителен допълнителен запас. Водоснабдяването на околните населени места няма да бъде засегнато по никакъв начин.

 2. Какво ще бъде въздействието на проекта върху околната среда по отношение на води, въздух и взривни работи?

  Води
  Реализирането на проекта няма да доведе до замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Отпадъчните води, генерирани от обекта, ще бъдат улавяни и включвани в оборотен цикъл. Не се предвижда заустване на замърсени води в повърхностни или подземни водни обекти през целия период на строителство, експлоатация, ликвидация и рекултивация. Предвиден е непрекъснат и прозрачен за обществеността мониторинг на повърхностните и подземни води през целия период на експлоатация на обекта, както и след приключване на дейността.
  Питейното и битово водоснабдяване на града и околните села няма да бъде засегнато. Съществува известен риск за намаляване на дебита само на полските чешми и каптираните извори „Долна Дабовица“ и „Каменец“ от южния склон на местността Бърдото. В тази връзка е предвиден постоянен мониторинг на водното количество за питейно-битово водоснабдяване на с. Слаковци и във водосбора на язовир „Слаковци”, така че инвеститорът да осигури водно количество, равно на евентуалното намаление при необходимост. Допълнителните количества ще бъдат осигурени от новите и независими водоизточници, които са установени и ще бъдат своевременно изградени от инвеститора за неговите собствени нужди.
  Въздействие на проекта върху минерални извори „Желязната вода“ няма да има и няма да бъде допуснато. В резултат на изготвеното от инвеститора хидро-геоложко проучване и проектираните прогнозни санитарно-охранителни зони е установено, че контурът на инвестиционното предложение не засяга нито един от прогнозните санитарно-охранителни пояси на изворите. Независимо от това е предвидена сериозна превантивна мярка за изграждане на предпазен целик, обхващащ целия водосбор на Лесков дол с цел недопускане на никакво осушаване.
  Въздух
  Не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух в района, тъй като находището ще се разработва по закрит способ и емисиите от прах и газове от двигатели с вътрешно горене ще бъдат  минимални. За недопускане на запрашаване при силен вятър от плажната ивица и стените на хвостохранилището е предвидена оросителна система, както и текущо запечатване и рекултивация на стената на хвостохранилището по време на експлоатацията, наред с пълната рекултивация след спиране на работата. Ще бъде осъществяван непрекъснат и прозрачен за обществеността мониторинг на въздуха.
  Въздействие от взривни работи
  Отчитайки разстоянието между рудните жили и населените места, практически взривните работи няма да се усещат от жителите на Брезник и околните села. Извършена е оценка на въздействието от проектираните взривни работи от екип към Висшата школа по взривно дело. Експертното заключение е, че взривните работи няма да бъдат усещани и няма да имат ефект върху сградите и околната среда.
  Технологията предвижда последователно взривяване на минимални единични количества взрив, само за разбухване на скалния материал, като взривните работи ще бъдат проектирани и извършвани по начин, който елиминира напълно сеизмично въздействие на повърхността.

 3. По какъв начин ще се отрази минната дейност върху развитието на туризма и селското стопанство в региона?

  •  Не само многобройните примери от световния и европейски опит, но и настоящето състояние на Панагюрище доказват на практика, че минната /минерално-суровинната/ индустрия може да се развива без да замърсява околната среда и в хармония с всички останали човешки дейности и производства – лека промишленост, машиностроене, оптическо производство, търговия и услуги, селско стопанство, биоземеделие, както и с направените инвестиции и развитието на всички видове туризъм в общината – културно-исторически, балнеологичен и спа, конферентен, спортен, ловен и др.
  •  В община Панагюрище през последните години все по-активно се развива селското стопанство, включително производството и преработката на етерично-маслени култури и биоземеделието. От трайните  насаждения най-голяма площ в общината заемат лозята, лавандулата, розите и сливите. В по-голямата част това са малки семейни инвестиции, но има и фирми, които инвестират в този сектор, създават нови насаждения и разширяват дейността си. В общината се отглеждат и над 3600 пчелни семейства, има животновъдни ферми. Работят Дестилерия за етерични масла на „Ина” ЕООД и винарна „Румелия“.
  •  В община Панагюрище има все по-сериозно разширяване на биосертифицираните площи, което е атестат и за състоянието на околната среда. По биологичен начин се отглеждат лавандула, рози, зърнени култури, орехи, лешници, арония. Над 1500 дка са земите, които са биосертифицирани или са в процес на това. Именно в Панагюрище е регистрирана Асоциацията на българските биофермери „Българска Асоциация Биопродукти”.
  • Какъв е сравнителният ефект от използване на площта, предвидена за изграждане на промишлена площадка, спрямо алтернативно развитие на селското стопанство?
  Социално-икономическият ефект от изграждането на новото предприятие  е несравнимо по-голям от този при развитие на земеделие на същата площ. Върху 478 дка ще бъде изграден производствен комплекс, който ще осигури над 400 работни места и средна основна заплата над 1000 лв./мес. За обработване на същата площ земеделецът наема под 10 души с възнаграждение около 400 лв./мес. Като се вземат предвид концесионните възнаграждения, местните данъци и такси, фонд работна заплата и осигуровки, приведеният полезен ефект от 1 дка за година при реализация на този проект е над 120 пъти по-висок от алтернативна селскостопанска дейност (19 400 лв./дка от минна дейност срещу 150 лв./дка от земеделие).

 4. Вярно ли е, че от град Брезник ще бъдат наети  не повече от 50-100 човека, като на тях ще бъде предложен основно ниско квалифициран труд?

  Не. Кандидатите от община Брезник и района винаги ще бъдат наемани с приоритет.

  Към края на 2017 г. във фирмата работят общо 66 човека, от които 33 човека са жители на Брезник. Общо хората от област Перник представляват 60% от състава на фирмата. Отделно от тях - във връзка с възложена и финансирана от нас дейност на територията на общината (например, археологическите проучвания) - се създават десетки допълнителни работни места (например, две последователни години археологическите проучвания ангажираха повече от 50 местни жители).

  Причините за това са няколко:
  • От една страна, за работодателя е много по-ефективно да наема работници и служители от района, в който е позиционирана дейността на предприятието. От друга страна, това напълно съответства на политиката ни за социална отговорност и за приоритетно внимание към потребностите на общината и на хората от региона;
  • В рудодобивната и обогатителната дейност реално няма „ниско квалифицирани” дейности. Работниците и служителите  без предишен опит в минното дело преминават курс на обучение за изпълнение на съответната работа в лицензиран Център за професионално обучение;
  • Като цяло, за разлика от повечето страни в Европа, у нас трудовата миграция не е предпочитан и популярен метод за намиране на работа. Българинът не е склонен да напусне дома си и да се премести в друг регион на страната (с изключение на град София) или да изминава ежедневно повече от 50 километра, за да си осигури работа по специалността. Поради това не се очаква кандидатите от други региони да са много. Разчетите ни за разходите за персонал са базирани на наемане на местни кадри;
  • Показателно е, че  с нас вече се свързаха високо квалифицирани специалисти от района на Брезник, които притежават необходимото образование и предишен професионален опит в минното дело.

 5. Как планираме да осигурим необходимите ни кадри?

  • На база извършени предварителни социално-икономически проучвания на структурата на работната сила и безработицата в община Брезник смятаме, че в региона има достатъчно кадри, които притежават необходимата квалификация и могат да бъдат наети за тригодишния период на строително-монтажни работи;

  • Преди началото на етапа на експлоатация на находището предприемаме редица мерки, като:
  - провеждаме инициативи, които информират младите хора в региона за перспективите за успешна кариера в нашата компания и ги напътстват в избора на подходяща професионална квалификация;
  - идентифицираме експерти от региона с опит в минния бранш и тежката индустрия, които проявяват интерес към сътрудничество с „Брезник Минералс” ЕООД;
  - осигуряваме възможности за придобиване на професионална квалификация в областта на минната дейност на хора, които вече сме наели на работа в периода на строителството;
  - ако след изпълнението на изброените мерки не сме успели да намерим подходящи кандидати за някои от специфичните за дейността ни позиции, за които е необходима висока квалификация и предишен опит, ще прибегнем към привличането на експерти извън региона, за да гарантираме доброто изпълнение на професионалните стандарти и да избегнем всеки потенциален риск от допускане на технологични грешки и инциденти.

  Към края на 2019 г. трима млади брезничани, завършили Минно-геоложкия университет, вече работят в дружеството. Те станаха наши колеги още докато бяха студенти и продължават да работят след завършването си. Други трима човека от Брезник започнаха работа при нас, след като посещаваха организираното и финансирано от нас изнесено задочно обучение за получаване на средно-специално образование към Минната гимназия в Перник (ПГМДТ "Христо Ботев").

 6. Каква квалификация ми е необходима, за да мога да работя в рудника или обогатителния комплекс?

  • В периода на строително-монтажните работи ще бъдат наети:
  - 85 човека за подземни работи, от които 25 човека с висше и 60 човека със средно и средно специално образование;
  - 460 за надземни строително-монтажни работи, от които 60 човека с висше образование и 400 със средно и средно специално образование.

  • В периода на експлоатация ще бъдат наети:
  - 80 човека с висше образование;
  - 354 човека със средно и средно специално образование.

  • Предпочитани специалности: минно-геоложки науки, електротехника, машинно инженерство, автоматизация, информационни технологии, икономика и мениджмънт, финансово-счетоводни дейности  и други.

 7. Какво е „краткосрочна заетост” и може ли работата в бъдещия минно-обогатителен комплекс да се определи като такава?

  • „Краткосрочна заетост“ е тази, която е с продължителност до 1 година (например, в последните години се наемат работници за археологиечските проучвания, финансирани от нас, но реализирани от друга организация);
  • Периодът на концесията е 20 години;
  • Проектът предлага дългосрочна заетост и периодът на неговото изпълнение е достатъчно дълъг един млад специалист да измине целия си професионален път, работейки в минно-обогатителния комплекс.

 8. Колко работни места ще бъдат разкрити по проекта?

  • 50 работни места предвиждахме в периода на допълнителните геолого-проучвателни дейности. Две години след началото на концесията обаче наетите във фирмата надхвърлят 60 човека. Половината от тях са от Брезник, а общо 60% са жители на област Перник.

  В следващите години очакванията ни са за:

  • 545 работни места в периода на строително-монтажните работи;
  • 434 работни места в периода на експлоатация;
  • 60 работни места в периода на техническа ликвидация на дейността техническа и биологична рекултивация след приключване на дейността;
  • 15 работни места в периода на мониторинг и грижа за растителността.

Задай въпрос

Задай Въпрос

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото: