Кандидатствай за работа

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото:

Ключови факти за проекта

Продължителност на проекта
Между 18 и 30 години, в зависимост от това дали при допълнителните геолого-проучвателни работи ще бъдат доказани допълнителни количества запаси.

Инвестиции
Прогнозните средства за реализацията на проекта са над 120 млн. лв., което ще го превърне в най-голямата инвестиция в община Брезник и региона.
Изграждането на модерен минно-обогатителен комплекс ще се базира на международните стандарти за качество, опазване на околната среда, безопасност и здраве при работа, развитие на човешкия капитал и социална отговорност.

Работни места

Строителен период
• Планираната численост на персонала по време на трите години на строителния период е 545 човека, от които 85 специалисти с висше образование и 460 със средно и средно специално образование, предимно от района на община Брезник
• Средногодишният размер на средствата за работна заплата през периода е над 6 милиона лева, които ще влизат в общината и ще развиват търговията и инвестиционната активност на населението
• В държавния бюджет ще постъпват над 2,5 милиона лева годишно от социални и здравни осигуровки и данъци върху доходите на заетите в изграждането на минния комплекс

Експлоатационен период
• Очаква се в минния комплекс да работят 434 човека, от които 80 с висше и 354 със средно и средно специално образование, предимно от района на община Брезник
• Средногодишният размер на разходите за работна заплата през периода е над 5,3 милиона лева, които ще влизат в общината и ще развиват търговията и инвестиционната активност в района
• В държавния бюджет ще постъпват над 2,3 милиона лева годишно от социални и здравни осигуровки и данъци върху доходите на заетите в изграждането на минния комплекс

Социално-икономически ефекти за община Брезник

• Намаляване на равнището на безработица  в общината под 5%, при нива от 16,3% към средата на 2012 г.

• Средната работна заплата за община Брезник ще се повиши с 35 - 40%, а това ще повлияе положително на покупателната способност на населението, на стандарта на живот и търговията, което ще направи града и района по-привлекателни

• В бюджета на общината ще постъпват над 1 млн. лева годишно от концесионни такси и над 60 хиляди лева местни данъци и такси

• Постъпленията по проекта ще увеличат бюджета на Брезник с над 50% и това ще позволи подобряване на инфраструктурата и условията на живот в общината, включително развитието на туризма и аграрните дейности

• Проектът ще окаже положително влияние върху развитието на местния бизнес, работещ в сферите: транспорт, ремонт на машини и оборудване, доставка на строителни материали, доставка на материали и консумативи за минната дейност, образование и обучение, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на дребно на стоки и услуги, охранителна дейност, застраховане, пощенски и комуникационни услуги, културни дейности и други

• Предимство за всички работещи ще са политиките за животозастраховане и допълнително здравно осигуряване, организираното столово хранене, безплатният транспорт до и от местоработата за територията на общината и редица други социални придобивки

• Инвеститорът ще оказва подкрепа за местни проекти и инициативи и ще следва своята политика на социална отговорност, която е доказана на практика в община Панагюрище.

Имате въпрос? Задайте ни го!