Кандидатствай за работа

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото:

Планирани дейности

В находище „Милин камък“ са оконтурени и изчислени запаси от 2 526 000 тона златосъдържаща руда и ресурси в размер на 3 623 000 тона при борт 2 грама злато на тон руда.
Предвижда се максималната годишна производителност на рудника да бъде до 300 000 тона руда. За сравнение, средно-годишният добив и преработка на медна руда в „Асарел-Медет” АД е около 13 500 000 тона руда. Това означава, че годишната производителност  от находище „Милин камък” ще съответства на по-малко от едноседмично производство на компанията-майка.

Планираните дейности в периода на експлоатация на проект „Брезник” включват:
1. Подземен добив: разкриване и подготовка на рудничното поле, добив с извършване на пробивно-взривни работи; изземване и товарене на скалната маса и обратно запълване на отработените пространства.
2. Преработка на рудата: трошене на скалната маса до размер на фракцията 100мм, смилане, обогатяване чрез гравитационни сепаратори и флотация и обезводняване на готовия продукт.
Преработвателните методи са базирани на:
• гравитационно обогатяване: отделяне на минералните частици във водна среда под въздействие на силата на тежестта;
• флотационно обогатяване: извеждане на полезните компоненти към повърхността чрез въздушни мехурчета, и  отделяне на утайка от стерилни скални частички. За целта се използва събирател ксантогенат, предназначени за извличане на благородни метали);
3. Управление на минните отпадъци: изграждане и експлоатация на депо за хумусни земни маси с проектна площ 30 дка; насипище за стерилни скални маси, част от които ще се ползват за обратно запълнение на отработените пространства с проектна площ 47 дка; хвостохранилище за отпадъка от обогатителната фабрика с проектна площ 220 дка.
За сравнение, площта на другите действащи в страната от десетилетия насам хвостохранилища от подобен тип, е десетки пъти по-голяма, като например тази на хвостохранилище „Люляковица” („Асарел-Медет”АД) е около 3 000 дка.

Крайният продукт  е златно-сребърен концентрат, който няма да бъде преработван на територията на обекта.

След прекратяване на добивните и преработвателни дейности ще се пристъпи към ликвидация, демонтаж на съоръжения и възстановяване на засегнатите терени, които ще бъдат рекултивирани изцяло. Развитието на терените ще бъде устойчиво управлявано, като желанието на компанията e да привлече заинтересованите страни в определянето и развитието на бъдещи проекти на терените.