Ченко Геров е новият управител на „Трейс Рисорсиз“

Инженер Ченко Геров поема управлението на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, а досегашният управител инженер Атанас Тасмов е с нови функции в компанията-майка.

От месец август 2023 година дружеството ще се ръководи и представлява от Ченко Геров. Той е минен инженер, възпитаник на Минно-геоложкия университет, който в средното училище е изучавал компютърни технологии, а магистърската му теза по специалността „Мениджмънт и бизнес администрация“ е защитена в Университета за национално и световно стопанство.

По пътя на своето професионално развитие е натрупал опит в подземни мини в България, Армения, Гърция и други. Беше част от проекта на „Трейс Рисорсиз“ още при първите стъпки на фирмата в Брезник. По-късно продължи да е пряко ангажиран с работните процеси по разработването на находище „Милин камък“, но като част от екипа на компанията-майка „Асарел-Инвестмънт“. 

Сега инженер Геров се връща в Брезник в качеството си на управител на „Трейс Рисорсиз“ с амбицията да утвърждава компанията като пример за устойчив бизнес със силен социален ангажимент.

Неговият предшественик – инженер Атанас Тасмов, занапред ще е ръководител направление „Техническо“ в „Асарел-Инвестмънт“. Той ще отговаря за инженерната работа по всички нови проекти, които инвестиционното дружество развива. 

Атанас Тасмов е строителен инженер с дългогодишен опит в Панагюрище, който през 2015 година застана начело на проекта в Брезник. По време на неговото ръководство компанията сключи Договор за концесия с Министерството на енергетиката, с което стана възможно стартирането на инвестицията в находището за златосъдържащи руди „Милин камък“.

Изминати бяха всички стъпки от етапа на подготвителни и допълнителни геологопроучвателни работи, за да се стигне до началото на процеса на строителство на рудничния комплекс. Той разшири екипа на дружеството и фирмата се превърна в значим икономически фактор в региона. С неговия подпис бяха преведени първите концесионни плащания, които осигуряват стотици хиляди левове годишни приходи за община Брезник.