Промяна в наименованието на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД

„БРЕЗНИК МИНЕРАЛС“ ЕООД е новото име на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД.

На 18.10.2023 г. е вписана промяна по партидата на „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, ЕИК 175085154 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като е променено наименованието на търговеца. Считано от посочената дата „Трейс Рисорсиз“ ЕООД ще упражнява дейността си под името „Брезник Минералс“ ЕООД.