„Асарел-Медет” АД

.
„Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща акционерна компания в България за открит добив и обогатяване на медни и други руди. Производствената си дейност започва на 29.12.1964 г.
Компанията е първата в страната, която получава концесия за добив на подземни богатства на 23.12.1998 г., и първата, която е приватизирана в българската минна индустрия. Приватизацията е извършена от „Асарел-Инвест” АД  - дружество на мениджърите и работниците, с мажоритарно участие и на австрийския партньор „Фьост Алпине Интертрейдинг”.
„Асарел-Медет” АД е носител на десетки национални и международни отличия в областта на инвестициите, иновациите, екологията, мениджмънта, фирмената култура, безопасността на труда и корпоративната социална отговорност.

Екипът на компанията – 1300 работещи в „Асарел-Медет” АД и 400 заети в дъщерни и смесени дружества.

МИСИЯ
 „Асарел-Медет”АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област, има структуроопределящо значение и уникално място в българската икономика. От създаването си през 1964 г. компанията традиционно е пионер в бранша по внедряването на върхова техника и нови технологии и е еталон за висока фирмена култура.
 Стратегическата цел на компанията е ефективно производство чрез постигане на ниска себестойност и високо качество на единица произвеждан метал мед, съответно на произвежданите медни и други концентрати, съпътстващи продукти и услуги при ефективно и комплексно оползотворяване на минералните суровини и при здравословно-безопасно и екологично минно производство.

ВИЗИЯ
Визията на Минно-обогатителния комплекс „Асарел-Медет” АД е в дългосрочен план да реализира динамично, успешно и устойчиво корпоративно развитие с фокус върху добрите традиции, инициативата, иновациите и екологията.
Компанията се стреми да утвърждава и занапред високия си авторитет и лидерските си позиции в минния бранш в страната и чужбина, внедрявайки и сама създавайки най-добрите производствени и управленски практики.


Девиз на компанията:
       „От природата  - за хората, от хората - за природата!”

Мото на компанията:
        „Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме!”


 „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Дейността на компанията се осъществява върху 1,96% от територията на община Панагюрище. Компанията безусловно спазва емисионните ограничения по всички показатели  на околната среда, съгласно европейските и българските нормативни изисквания.

1. Над 90 % от внесените данъци в републиканския бюджет от предприятията в общината.
2. Над 80% от обема на произведената стокова продукция от предприятията в общината.
3. Над 70% от местните данъци и такси и над 30 % от всички приходи в бюджета на Община Панагюрище.
4. Над 60% от паричните приходи на населението в общината, без да се вземат предвид приходите от дивиденти на акционерите.
5. Над 30% от заетите работни места в стопанския сектор на общината плюс други около 6400 работни места в общината и страната, обслужващи компанията.
6. Най-голям дарител на Община Панагюрище.
7. Носител на Почетен знак на общината – за заслуги към Панагюрище, присъден на компанията през 2005 г.

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Дейността на компанията се осъществява върху 0,26 % от територията на Пазарджишка област.
Най-големият работодател, данъкоплатец, осигурител и дарител в областта.


„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА БЪЛГАРИЯ

Дейността на компанията се осъществява върху 0,01% от територията на страната.

1. „Асарел-Медет”АД е сред първите 20 фирми  на страната по приходи от продажби.
2. Осигурява повече от половината добив на мед в страната.
3. Първата компания в минния бранш, внедрила международния стандарт за качество ISO 9001 през 1999 г. 
4. Първата компания в страната, внедрила международния стандарт по  екология  ISO 14001 през 2002 г.
5. Първата компания в минния бранш, която внедрява международния стандарт  за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001 и първата компания в тежката индустрия внедрила Интегрирана система за управление на база трите основни международни стандарта – за управление на качеството, опазване на околната и условия на труд, през 2003 г.
6. Първата компания в минния бранш, получила  приза „Инвеститор на годината” за 2007 г.  За 2011 г. за втори път е отличена като победител в националния конкурс и получава наградата „Зелена инвестиция`2011” от Българска агенция за инвестиции.
7. Първата компания в минния бранш, носител на  Голямата национална награда на вестник „Пари” /„Капитал Дейли”/ за корпоративна социална отговорност през 2009 г.
8. Първата компания в минния бранш, която получава наградата „Прометея” на КНСБ  за висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд  през  2009 г.

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД ЗА СВЕТА

1. Първата компания в света, която започва  открит добив и обогатяване на медни руди със съдържание на мед под 0,4% на 29.12.1964 г.
2. Годишно произвежда около 0,5 % от световното производство на мед.
3. Третата по големина компания за добив на мед в Европейския съюз.

 

Повече за „Асарел-Медет” АД можете да научите на www.asarel.com.